Menu

Všeobecné obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky Slow – Natur, s.r.o. sú platné pre nákup v internetovom obchode www.slownatur.sk. Tieto obchodné podmienky boli vytvorené za účelom získania prehľadu práv a povinnosti predajcu a zákazníka.

Predajcom je prevádzkovateľ internetového obchodu www.slownatur.sk, ktorým je spoločnosť:

 • Slow – Natur, s.r.o.
 • Beniakova 3
 • 841 05, Bratislava
 • IČO: 35 714 719
 • DIČ: 2020241487
 • IČ DPH: SK2020241487
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 14382/B

II. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

 • predajca je prevádzkovateľ internetového obchodu www.slownatur.sk, prostredníctvom ktorého ponúka na predaj tovar.
 • zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v súlade s Obchodnými podmienkami zverejnenými na tejto stránke objedná u prevádzkovateľa internetového obchodu www.slownatur.sk tovar a svojou objednávkou tak vstúpila do obchodného vzťahu s predajcom.
 • tovar je produkt ponúkaný v internetovom obchode, každý tovar je označený názvom a jedinečným kódom, ktorý bezpečne každý tovar odlíši od iného.
 • objednávka je jednostranný úkon zákazníka, ktorým si zákazník objednáva u predajcu tovar.
 • dodacie miesto je adresa zadaná zákazníkom, ktorá označuje miesto, kam sa má zakúpený tovar dopraviť.

III. OBJEDNÁVKA

Objednávka tovaru ponúkaného prostredníctvom elektronického obchodu www.slownatur.sk prebieha spôsobom vloženia tovaru do elektronického košíka a následným vyplnením objednávkového formulára. Zákazník nie je povinný sa počas vytvárania objednávky registrovať do databázy obchodu predajcu. Zákazník v objednávke vyplní svoje kontaktné údaje, ktoré zahŕňajú meno, priezvisko a adresu, na ktorú mu bude tovar doručený. Zároveň vyplní svoje telefónne číslo a funkčnú emailovú adresu, na ktorú mu bude doručená správa o úspešnom ukončení objednávky a zaregistrovaním objednávky v databáze obchodu. Súčasťou objednávkového procesu je aj uvedenie spôsobu dopravy a spôsobu platby, teda akým spôsobom má byť tovar zákazníkovi dodaný a akým spôsobom chce zákazník realizovať platbu.

Zákazník bude o úspešnom ukončení objednávky informovaný formou emailovej správy na emailovú adresu, ktorú zadal počas objednávkového procesu. Emailová správa obsahuje ID číslo objednávky, dátum pridania objednávky do systému, spôsob dopravy a platby, emailovú adresu, telefónne číslo zadané počas objednávky a IP adresu počítača, z ktorého bola objednávka vykonaná. Ďalej správa obsahuje fakturačnú a dodaciu adresu, ktorú zákazník zadal počas objednávky. Na záver správy má zákazník možnosť vidieť detaily o produkte ako: názov, číslo modelu, množstva objednaného tovaru a cenu za objednaný tovar. Zákazník pre prípad potreby môže kontaktovať predajcu spôsobom jednoduchého napísania odpovede na prijatú emailovú správu.

IV. KÚPNA ZMLUVA

Kúpna zmluva medzi predajcom a zákazníkom vzniká vystavením daňového dokladu – faktúry resp. pokladničného bloku. Faktúra (resp. pokladničný blok) bude zaslaná zákazníkovi spolu s tovarom, ktorý si zákazník objednal prostredníctvom elektronického obchodu www.slownatur.sk, pričom platí, že údaje na daňovom doklade – faktúre sa musia zhodovať s objednaným tovarom. Faktúra obsahujúca iné údaje, ako dodaný tovar sa považuje za dôvod reklamácie tovaru zákazníkom (viď bod X.). O vytvorení kúpnej zmluvy zákazník bude informovaný formou emailovej správy, ktorá mu bude doručená na emailovú adresu, ktorú zadal pri objednávkovom procese.

V. CENA

Cena každého produktu v elektronickom obchode www.slownatur.sk je uvedená v mene Euro, pričom je zobrazená cena bez DPH aj s DPH. Obe ceny sú odlíšené tak, aby medzi nimi nedošlo k zámene. Sadzba DPH sa uplatňuje vo výške 20%. Predajca má právo ceny produktov meniť, žiadna zmena ceny však neplatí pre cenu, ktorá je uvedená v objednávke zákazníka.

Celková cena obyčajne môže byť vyššia ako cena za tovar, keďže celková cena zahŕňa aj cenu za dodanie tovaru zákazníkovi. Cena za dodanie tovaru je uvedená na stránke  Poštovné a dodanie  zároveň o cene za dopravu je každý zákazník informovaný formou emailu potvrdzujúci vytvorenie a odoslanie objednávky.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

Zákazník má možnosť previesť platbu za tovar viacerými spôsobmi, ktoré zahŕňajú platbu vopred na účet alebo formou dobierky. Platbu dobierky zákazník uhradí pri preberaní tovaru od poštového doručovateľa resp. kuriéra. Cena za dodanie tovaru je jednotná vo výške 4€ v prípade, ak cena objednávky je nižšia ako 140€ s DPH. V prípade, ak je cena s DPH vyššia ako 140€, poštovné sa neuplatňuje a tovar je zasielaný zdarma.

Pri prebratí tovaru osobne v predajni Slow – Natur na Kračanskej ceste 40 v Dunajskej Strede si predajca neúčtuje žiadne poplatky za doručenie a zákazník uhradí iba cenu za tovar.

VII. DODACIE PODMIENKY

V prípade ak boli splnené všetky podmienky objednávky, objednaný tovar, ktorý je na sklade, je obyčajne expedovaný na druhý pracovný deň, maximálne do troch pracovných dní. V prípade, ak tovar nie je na sklade, maximálna lehota na vybavenie objednávky je 14 dní. V tomto prípade sa predajca zaväzuje informovať o danej skutočnosti zákazníka formou telefonátu na číslo, ktoré zákazník uviedol v objednávke alebo správou na emailovú adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke. Tovar sa štandardne dodáva prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty. Predajca všetky zásielky zasiela doporučene.

Zákazník berie na vedomie, že rýchlosť dodania po odovzdaní tovaru kuriérovi Slovenskej pošty, závisí výlučne od rýchlosti Slovenskej pošty. Zásielky prepravované kuriérom sú obyčajne dodané hneď v nasledujúci pracovný deň.

VIII. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Zákazník má právo stornovať objednávku bez sankcií do momentu, kedy nebola vytvorená kúpna zmluva (viď bod IV.). Takúto objednávku je možné stornovať písomnou formou (emailom, pričom správa musí byť odoslaná z emailovej adresy, ktorá bola zadaná v objednávke) alebo telefonátom (telefonát musí byť uskutočnený z telefónneho čísla, ktoré bolo zadané v objednávke). Zákazník má právo neudať žiadny dôvod stornovania svojej objednávky.

V prípade ak kúpna zmluva bola už uzatvorená (bola vystavená faktúra, resp. pokladničný blok a tovar bol odoslaný – viď bod IV.), zákazník je povinný tovar uhradiť a prevziať. Neuhradený a neprevzatý tovar môže byť dôvodom zaradenia zákazníka na čiernu listinu, čo môže viesť ku skutočnosti, že ak zákazník uskutoční ďalší nákup, tak predajca má právo od zákazníka žiadať vopred platbu za tovar na bankový účet, vrátane platieb za poštovné, ktoré vznikli neprevzatím minulej zásielky. Zákazník berie na vedomie, že tovar bude odoslaný na jeho doručovaciu adresu až po prijatí platby na účet predajcu.

Prevzatím tovaru zákazníkovi vzniká 14 dňová lehota, počas ktorej má právo bez udania dôvodu vrátiť tovar predajcovi. Zákazník sa zaručuje, že vrátený tovar nebude niesť znaky poškodenia alebo viditeľného používania. Predajca sa zaručuje, že zákazníkovi vráti cenu za tovar, vrátane finančných prostriedkov, ktoré zákazník uhradil za poštovné, pričom zákazník berie na vedomie, že predajca mu uhradí najlacnejšie poštovné, ktoré ponúka na svojich stránkach. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník povinný vyplniť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy a zaslať predajcovi na emailovú adresu info@slownatur.sk alebo na poštovú adresu Slow – Natur, s.r.o. Beniakova 3, 84105 Bratislava. Prijatím formulára na odstúpenie od zmluvy vzniká predajcovi 14 dňová lehota na vrátenie finančných prostriedkov. Zákazník sa zaručuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy tovar vráti v čo najkratšom možnom čase.

VIII. ODSTÚPEIX. ZÁRUČNÉ PODMIENKYNIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra (resp. pokladničný blok), zaslaná v elektronickej forme emailom, alebo priložená v balíku, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe.

IX. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra (resp. pokladničný blok), zaslaná v elektronickej forme emailom, alebo priložená v balíku, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe.

X. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas štandardného používania tovaru.

Zásielku, ktorá pri preberaní zákazníkom javí známky poškodenia počas prepravy (roztrhnutý obal, deformácie, diera v obale a pod.) má zákazník plné právo bez akýkoľvek sankcií neprebrať. V prípade, ak zákazník zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene) alebo obdrží zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdrží žiadny doklad o nákupe, je povinnosťou zákazníka informovať predajcu ihneď po prebratí zásielky buď prostredníctvom emailu alebo telefonicky.

Reklamácie tovaru môžete podať online cez náš formulár.

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákazník registráciou účtu alebo uzatvorením kúpnej zmluvy dáva svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol v registračnom formulári resp. v objednávke. V registračnom formulári resp. v objednávke uvádza svoje meno, priezvisko, adresu, PSČ, telefónny a emailový kontakt. Osobné údaje, ktoré zákazník formou registrácie účtu alebo objednávky tovaru poskytol, sú nevyhnutné pre správnu identifikáciu zákazníka a prípadnú komunikáciu v ohľade upresnenia objednávky.

Poskytnutie osobných údajov zákazníka zároveň slúži pre identifikáciu zákazníka pre prípad ak platbu za tovar vykoná bankovým prevodom resp. umožňuje vystaviť daňový doklad (faktúru) za dodaný tovar.

Predajca sa zaručuje, že osobné údaje zákazníka budú slúžiť výlučne iba pre potreby dodania tovaru a komunikáciu medzi predajcom a zákazníkom a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretej strane.

Každý zákazník má počas vytvárania objednávky možnosť sa zaregistrovať do systému elektronického obchodu www.slownatur.sk. Registráciou získa prehľad o histórii a stave svojich objednávok. Zároveň každý zákazník, ktorý si rozhodne zaregistrovať účet, má možnosť sa prihlásiť na odber noviniek. Novinky sú informačné správy, ktoré budú doručené formou emailovej správy na emailovú adresu, ktorú zákazník uviedol počas vyplnenia objednávky alebo priamou registráciou do systému. Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.slownatur.sk sa zaručuje, že zasielanie noviniek sa bude týkať iba dôležitých informácií v ohľade elektronického obchodu www.slownatur.sk alebo výnimočne zaujímavej ponuky produktov. Každý, riadne zaregistrovaný zákazník má možnosť sa po prihlásení do systému odhlásiť z odberu noviniek. Po odhlásení z odberu noviniek, zákazník už nebude dostávať žiadne informačné emaily. Zákazník sa kedykoľvek môže na odber noviniek znovu prihlásiť.

Každý riadne zaregistrovaný zákazník má možnosť a právo svoje osobné údaje vo svojom účte zmeniť alebo upraviť. Zároveň má zákazník právo požiadať predajcu o vymazanie svojho účtu. Zákazník, ktorý predajcu požiada o odstránenie účtu z databázy obchodu www.slownatur.sk si je vedomý toho, že odstránením účtu stratí prístup k histórii svojich objednávok, zoznamu želaní, transakcií a príp. reklamácií.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zákazník berie na vedomie, že pred odoslaním objednávky bol oznámený so všetkými právami a povinnosťami uvedenými v týchto obchodných podmienkach.

Predajca ručí zákazníkovi za dodanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru a za dodanie správneho tovaru.

Obchodné podmienky boli aktualizované dňa: 5.10.2019