Menu

Reklamačný poriadok

I. Základné ustanovenia

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predaj tovaru v elektronickom obchode www.slownatur.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Slow – Natur s.r.o. Prevádzkovateľ, ktorý zároveň vystupuje ako predajca, prostredníctvom svojho elektronického obchodu na stránkach www.slownatur.sk ponúka na predaj tovar zákazníkom. Zákazník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v súlade s Obchodnými podmienkami zverejnenými na stránkach eshopu www.slownatur.sk objedná u prevádzkovateľa internetového obchodu www.slownatur.sk tovar a svojou objednávkou tak vstúpila do obchodného vzťahu s predajcom.

Reklamačný poriadok informuje zákazníkov o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, ak k tejto skutočnosti dôjde.

II. Záručná doba zakúpeného tovaru

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, zaslaná v elektronickej forme emailom, alebo priložená v balíku, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte alebo kuriérskej službe.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas štandardného používania tovaru alebo chyby, ktoré vznikli nesprávnym spôsobom užívania. V prípade, ak zákazník zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdrží so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdrží žiadny doklad o nákupe, je jeho povinnosťou predajcu ihneď informovať prostredníctvom emailu, alebo telefonicky.

Zákazník má plné právo doručený tovar neprebrať ak pohľadom na zásielku zistí nedostatky ako napr. známky poškodenia, ktoré evidentne vznikli počas prepravy (roztrhnutý obal, deformácie, diera v obálke a pod.).

III. Postup pri reklamácii

Elektronický obchod www.slownatur.sk pre prípad reklamácie tovaru (ďalej produkt) ponúka zákazníkovi k dispozícii webový formulár na stránke Reklamácia produktu. Zákazník je povinný do formulára napísať svoje meno, priezvisko, E-mail, Telefón a ID objednávky. ID objednávky je číslo, ktoré bolo dodané zákazníkovi formou emailu s potvrdením objednávky, a ktorým predajca identifikuje objednávku vo svojom systéme.

Zákazník ďalej musí vyplniť údaje o produkte, ako názov produktu a kód produktu, ktorý bol dodaný zákazníkovi formou emailu s potvrdením objednávky a musí vyznačiť dôvod pre reklamáciu. Zákazník zároveň môže vo formulári presnejšie popísať chybu, ktorú považuje za dôvod reklamácie. Následne formulár odošle predajcovi kliknutím na tlačidlo Pokračovať.

IV. Vybavenie reklamácie

Predajca sa zaručuje, že vybavenie reklamácie bude trvať do 30 dní, tak ako určuje zákon. 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie sa začne uplatňovať od okamihu, keď zákazník predajcovi predložil všetky potrebné podklady, ktoré predajca bude od zákazníka vyžadovať. Zákazník má právo písomnou formou požiadať predajcu o predĺženie lehoty potrebnej na vybavenie reklamácie, ak má k tomu závažné dôvody. Ak predajca neuzná reklamáciu do 3 pracovných dní od jej uplatnenia, je predajca (podľa § 18 ods. 4 Zákona) povinný produkt odoslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

Ak predajca uzná, že reklamácia je odôvodnená a ide o chybu alebo nedostatok produktu, ktorý je možné odstrániť, má zákazník právo, aby táto chyba alebo nedostatok boli odstránené bezplatne a včas, maximálne do 30 dní. Zákazník má právo byť informovaný o postupe vybavovania reklamácie, predajca sa zaväzuje o týchto skutočnostiach informovať zákazníka prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré zákazník zadal počas reklamačného procesu. Predajca nie je zodpovedný za nesprávne vyplnené kontaktné údaje zákazníkom.

Ak predajca po prijatí reklamácie zistí, že produkt má chybu alebo nedostatok, ktorý nie je možné odstrániť, prípadne neumožňuje používanie produktu ako produktu bez chyby, má zákazník právo na výmenu tovaru, zľavu z ceny alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Rovnaké právo zákazníkovi vzniká aj v prípade, ak sa rovnaká chyba alebo nedostatok vyskytli opakovane a ani po tretej oprave nebola chyba alebo nedostatok odstránené tak, aby sa produkt mohol používať ako produkt bez chyby.

V. Záverečné ustanovenia

Zákazník berie na vedomie, že bol oboznámený s reklamačným poriadkom elektronického obchodu www.slownatur.sk a predajca sa zaväzuje, že v ohľade vybavenia reklamácie bude postupovať tak ako určuje Zákon o ochrane spotrebiteľa.